Adatvédelmi nyilatkozat

www.20on.hu üzemeltetői (a továbbiakban: “Adatkezelő”) a jelen Tájékoztatóban tájékoztatja a médiatartalom szerzőit és más érintetteket az általa üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) megjelenő médiatartalmakkal kapcsolatos adatkezelésről.

 1. Vonatkozó jogszabályok:

Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor a következő jogszabályok hatályos rendelkezései alapján, a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően és kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz szükséges mértékben kezeli:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) azon rendelkezései, amely a GDPR-ban meghatározott anyagi jogi szabályok érvényesülésének feltételeit hivatott biztosítani;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a reklámtevékenységek alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény

Az Adatkezelő a törvénymódosítások és az Adatkezelő tevékenységének változása esetén, annak megfelelően változtatja meg jelen Tájékoztatót. A módosításokról az Adatkezelő a Weboldalon rövid ismertetőt rak ki. Amennyiben a médiatartalom szerzője tájékoztatást követően továbbra is együttműködik az Adatkezelővel, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül. 

A jelen Tájékoztató nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet, továbbá azon szolgáltatók adatkezelésére, amelyek anélkül, hogy az Adatkezelővel ilyen együttműködésük fennállna, a Weboldallal kapcsolatos felhasználói szokások, preferenciák vizsgálata céljából gyűjtenek adatokat a felhasználók Weboldalon folytatott tevékenységéről.

Az Adatkezelő tudomására jutott e-mail címek rögzítése kizárólag az azonosítás, valamint az Adatkezelő és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az e-mail cím az Adatkezelővel elektronikus úton kapcsolatba lépő személynek az az e-mail címe, amelyre vonatkozóan a kérdésével, szándékolt médiatartalmával összefüggésben az Adatkezelő vele kapcsolatot tarthat. Az Adatkezelő erre a címre küld visszaigazolást az adott bejelentő által küldött médiatartalom tervezetek fogadásáról. Az adatkezelés célja a médiatartalom megérkezéséről visszaigazolás küldése. Az Adatkezelő felhívja arra a figyelmét, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a bejelentő nevét vagy a kilétére utaló nevet tartalmazzon.

 Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli a közvetlenül az érintettektől gyűjtött és a más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is.

Értelmező rendelkezések:

Személyes adat: A jelen Tájékoztató alkalmazása során a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az adott információ alapján a természetes személy azonosítható.

Médiatartalom: az Adatkezelő valamennyi médiaszolgáltatása során, valamint sajtóteméke által kínált tartalom, vagy más médiatartalom szerzőtől származó, de az Adatkezelő által szerkesztett cikk, bejegyzés.

Médiatartalom tervezet: a médiatartalom szerzőjének az Adatkezelőnek megküldött, az Adatkezelő szerkesztési munkáját megelőző állapot.

Médiatartalom szerzője: aki a médiatartalomként megjelenő cikket vagy bejegyzést megalkotta.

A jelen Tájékoztatóban használt további fogalmak jelentése is mindenkor megegyezik a kifejezésnek a GDPR-ban meghatározott fogalmával.

 1. Az Adatkezelő adatai 

Neve: Mihályi Fruzsina

Levelezési címe: 1221 Budapest Lomnici utca 8.

Elérhetősége: info@20on.hu

 

III. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja: 

A tárhely-szolgáltató neve: Rackforest Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

A tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 01 09 914549

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@rackforest.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala:  https://rackforest.com/

 

 1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának időtartama

4.1.   A felhasználók személyes adatai 

Az Adatkezelő, a vele kapcsolatba lépő személyeknek, azokat az adatait kezeli, amelyeket a

 1. a) Az Adatkezelőnek küldött megkeresés alkalmával adnak meg, továbbá
 2. b)    amelyeket az Adatkezelő a cookie-k alkalmazásával kezel.

Az a) pont szerint megadott és így az Adatkezelő által kezelhető személyes adatok a következők lehetnek: név, e-mail cím, lakhely, telefonszám, születési év, nem, a felhasználónak van-e gyermeke, Facebook profilnév és kép.

4.2. Az adatok kezelésének célja, jogalapja

 Az adatkezelés célja: a médiatartalommal összefüggésben a médiatartalom szerzőjének kifejezett szándéka esetében, a szerzőve való kapcsolattartás, a médiatartalmainak felhasználása. 

Az adatkezelés jogalapja: az önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont). 

A médiatartalom szerzője bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@20on.hu email címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló adta meg vagy engedélyezte. Amennyiben a médiatartalom szerzője kiskorú, úgy szavatolja, hogy a hozzájárulás a fenti jogszerűségi feltételnek megfelel.

4.3. Az adatok tárolásának időtartama:

az Adatkezelő a médiatartalom szerzőjének a cikk, bejegyzés, valamint a hozzászólás tartalmában szereplő személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg az a médiatartalom, amelyre a cikk, bejegyzés, vagy hozzászólás vonatkozik, a nyilvánosság számára elérhető, a tartalmak megküldésekor közölt személyes adatokat a tartalom (potenciális) felhasználásának időtartamáig, a Weboldal szerkesztőségének/Adatkezelőnek küldött megkeresés esetében az ügy lezárását követő 60 napig kezeli.

Adatkezelő abban az esetben is befejezi az adott felhasználóra vonatkozó valamennyi vagy egyes személyes adatok kezelését, ha a médiatartalom szerzője a hozzájárulását visszavonta. Utóbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása esetén is jogosult az Adatkezelő a felhasználó személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges).  

 1. Az Adatkezelő felelőssége

Valamennyi médiatartalom szerző az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, az Adatkezelőt az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett médiatartalom szerzőjével, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt az Adatkezelővel szemben, az igény kielégítéséért a médiatartalom szerzője köteles az Adatkezelő helyett helytállni.  

 1. A cookie

Az Adatkezelő a testre szabott Szolgáltatás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amelyeket a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, akkor az Adatkezelő összekapcsolhatja a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A kezelt adatok köre: IP cím, látogatás időpontja és időtartama, böngészési előzmények, az internetezésre használt eszköz műszaki adatai (operációs rendszere)

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, aktuális munkamenetük azonosítása, webanalitikai mérések, a felhasználói élmények növelése, a Szolgáltatás és a hirdetések személyre szabása. 

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

A cookie-k alkalmazásához a felhasználó a Weboldal megnyitásakor felugró ablak megjelölt gombjára kattintással járulhat hozzá.

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@20on.hu email címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A felhasználó bármikor törölheti a számítógépéről az elhelyezett cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Amennyiben a felhasználó nem járul hozzá a sütik alkalmazásához, az azzal a következménnyel jár, hogy az analitikai mérések pontatlanok lesznek.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonását követő 30. napig, ennek hiányában 5 évig. 

Az oldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

 

Az adatkezelés célja: ezek a naplófájlban rögzített adatok statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez és a jogellenes felhasználás megakadályozásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont) 

Az adatkezelés időtartama: a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges időtartamig.

VII.  A médiatartalom és a rendezvény szereplőjének személyes adatai és a médiatartalomban megjelenő személyes adatok

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a médiatartalmakban megjelenő személyes adatokat és az audiovizuális tartalmak szereplőinek, valamint az Adatkezelő által szervezett rendezvények vendégeinek személyes adatait. 

A kezelt adatok köre: név, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), munkahely, foglalkozás. 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a médiatartalom vagy a rendezvény megvalósítása céljából. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), vagy a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és f) pont).

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@20on.hu email címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonását követő 30. napig, ennek hiányában a médiatartalom felhasználásának időtartamáig.

 

VIII. Az érintettek jogai 

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadja. Az érintettek az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.

8.2.   Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama; az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és az automatizált döntéshozatal ténye.

Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében.

8.3.   Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse vagy hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben ezen műveleteket az érintett nem tudja önállóan, a Weboldal felületén elvégezni, akkor kérését az Adatkezelő 1. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el.

8.4.  Törléshez való jog:

Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozza az érintett személyes adatok kezelését. 

Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez. Abban az esetben is jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.

8.6.   Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

8.7.   Tiltakozáshoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen (a profilalkotást is ideértve). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

8.8.   Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak az 1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

 1. Az adatkezelés módja, adattovábbítás, adatbiztonság

Az érintettek adatait az Adatkezelő – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles.   

Az Adatkezelő megtesz minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő – biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.

Cikkeink: